קו כחול מקטעי עבודה

גוננים

הקו הכחול – גוננים

גבולות המקטע יימסרו לאחר השלמת התכנון

אורך המקטע: כ-2 קילומטרים

פירוט העבודות שיתבצעו במקטע גוננים יימסרו בהמשך, עם השלמת התכנון.

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מפורט לקראת ביצוע

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון