תכנית ניידות עירונית מקיימת בירושלים והסביבה

נעים

תכנית ניידות עירונית מקיימת בירושלים

נעים להכיר!

תכנית ניידות עירונית מקיימת, Plan Mobility Urban Sustainable( SUMP), היא תכנית אב תחבורתית למרחב העירוני על-פי תפיסת תחבורה מקיימת, שבבסיסה צמצום השימוש ברכב פרטי וקידום מערך של פתרונות ניידות המשלבים תחבורה ציבורית, תחבורה שיתופית, תחבורה לא ממונעת והליכה רגלית. מערך הניידות יאפשר הגעה יעילה ממקום למקום בצד שמירה על איכות הסביבה, בריאות הציבור וחוסן חברתי וכלכלי.

הנחיות ה-SUMP המותוות ע"י האיחוד האירופי יצרו מסגרת המעניקה לערים כלים תכנוניים
המיושמים בהצלחה בערים רבות בעולם.

עקרונות התכנון ברוח SUMP

• תכנון עבור בני אדם
• מתמקד בנגישות, איכות חיים, קיימות
• פיתוח מאוזן ושילוב תחומי מדיניות
• תכנית יישום בהירה לפי חזון ארוך טווח
• שקיפות ומעורבות תושבים ובעלי עניין
• ניטור והערכה בתהליך למידה ושיפור

מה מטרות התכנית ומה היא כוללת

נעים אל המטרות

תכנית נעים מתווה את החזון התחבורתי למרחב העירוני של ירושלים ברוח הניידות המקיימת, כאשר המיקוד הוא בצמצום השימוש ברכב הפרטי ומעבר לתחבורה מקיימת – הליכה, רכיבה ותחבורה ציבורית.
6 מטרות-על מרכיבות את חזון הניידות העירוני על כל היבטיו:

במסגרת תכנית נעים מוגדרים מדדים ויעדים מדידים למימוש מטרות העל, כשעל-בסיס ניתוח המצב הקיים והעתידי ובעיות היסוד שזוהו, מגובשת רשימת צעדי מדיניות ופרויקטים במסגרת תכנית עבודה מוסכמת על כל בעלי העניין ובשיתוף התושבים.

שיפור הניידות
רשת תחבורה איכותית, בטוחה ונעימה, ממשק יעיל למגוון אמצעים

עידוד צמיחה כלכלית
נגישות גבוהה למוקדי תעסוקה, מסחר, תיירות, ממשל והשכלה

חיזוק המרחב העירוני
מרחב המעודד הליכה, צמצום השטח לרכב פרטי, עירוב שימושים

שמירה על הסביבה
תחבורה בת קיימא, צמצום פליטות, ציפוף ושמירת שטחים פתוחים

שיפור הבריאות
הפחתת מפגעי זיהום ורעש, עידוד הליכה ורכיבה, מרחבים ירוקים נגישים

העלאת הבטיחות בדרכים
מיתון תנועה, העדפת תנועות רכות והקטנת החיכוך עם רכבים בצירים

המצב הקיים בירושלים ומגמות

נעים בארץ ובעולם

בעוד שבערים המובילות בעולם קיימת מגמה של צמצום השימוש ברכב פרטי, המגמה בירושלים היא עלייה בשימוש ברכב פרטי.

האם יש חלופה תחרותית לרכב הפרטי בירושלים?

תחבורה ציבורית: זמן נסיעת יוממות )עבודה/לימודים( כפול מרכב פרטי.
אופניים: רשת השבילים העירונית לא נותנת מענה מספק לצרכי ניידות יומיומית.
הליכה: המרחב להולכי הרגל סובל מצמצום, בשל חניה על מדרכות, מיעוט מקומות חציה, מרחב לא מזמין )מדרגות, גדרות, חוסר צל( והעדפת רכב מנועי ברמזורים.
אחת ההשלכות היא עלייה שנתית של 9% בתאונות מסוג פגיעה בהולך רגל בשנים 2015-2019 בירושלים, לעומת ירידה שנתית ממוצעת של 1% בישראל.

התוצאה: גודש בדרכים והפסד ממוצע של 87 שעות בשנה לתושב, יותר מכל ערי מערב אירופה, נכון לשנת .2021

תכנון מוטה רכב פרטי – מול תכנון הליכתי

מה לא נעים כאן ומה אפשר לשפר?

שכונות שנבנו בעשורים האחרונים תוכננו באופן שמתעדף את זרימת התנועה עפ"י תפישת תכנון מוטה רכב, המעודד שימוש ברכב פרטי גם לנסיעות קצרות.
תכנון הליכתי מאפשר נגישות למגוון שירותים במרחק הליכה ללא צורך ברכב פרטי.

תכנון מוטה רכב

 • הפרדת שימושים
 • מיעוט צמתים
 • הפרדת הולכי הרגל מהתנועה

תכנון הליכתי

 • עירוב שימושים
 • רשת רחובות צפופה
 • מיתון תנועה מאפשר שילוב כל משתמשי הדרך במרחב הרחוב

מה צפוי בשנת 2040?

נעים לעתיד

עד שנת 2040 צפויים להתגורר בירושלים כמיליון וחצי תושבים לעומת כמיליון תושבים כיום (גידול של 50%).
עקב כך, הצפיפות במרחב העירוני צפויה לגדול במידה שלא תאפשר את המשך ההסתמכות על רכב פרטי. לאור זאת, הגדיר משרד התחבורה יעד, לפיו בשנת 2040 נסיעות ברכב פרטי יהוו כ25%- אחוז מכלל הנסיעות בירושלים, לעומת כ50%- כיום.

בשנים הקרובות ייבנו בירושלים תשתיות תחבורה הכוללות 10 קווי רכבת קלה, חניוני חנה וסע ועוד, אך עמידה ביעדי משרד התחבורה ומימוש מטרות תכנית נעים מחייבות שינוי סדר עדיפויות, שעיקרו צמצום המרחב המיועד לרכב הפרטי, מיתון תנועה והשקעה נרחבת בתשתיות רכיבה ורשת נתיבי העדפה לאוטובוסים (שגם עם רשת הרק"ל המלאה ימשיכו לשמש את רוב נסיעות התחבורה הציבורית במרחב).

לעתיד נעים יותר

שינוי תפיסתי דרוש

שכונות שנבנו בעשורים האחרונים תוכננו באופן שמתעדף את זרימת התנועה עפ"י תפישת תכנון מוטה רכב, המעודד שימוש ברכב פרטי גם לנסיעות קצרות.
תכנון הליכתי מאפשר נגישות למגוון שירותים במרחק הליכה ללא צורך ברכב פרטי.

תכנון תנועתי

 •  הולכי רגל בראש סדרי העדיפויות
 •  רשתות שבילי אופניים והעדפה לתחבורה ציבורית
 • "דיאטת כביש" – צמצום המרחב לרכב פרטי
 •  מיתון תנועה להגברת הבטיחות וחופש התנועה

תכנון עירוני: ״עיר 15 דקות״

 • עירוב שימושים
 •  מרחבים מעודדי הליכה
 • צפיפות גבוהה של צמתים וחציות
 • חזית רחוב פעילה

יצירת מרחב מעודד הליכה

נועם ברחוב